REGULAMIN V CROSSU BŁĘDOWA

I. PATRONAT I ORGANIZATORZY

1. Bieg odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

2. Organizatorem biegu jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej oraz Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

3. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie „Pogoria Biega”.

II. CEL

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.

2. Promocja miasta oraz przedstawienie walorów rekreacyjnych terenów Błędowa.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 26 maja 2018 r. na terenie Dąbrowy Górniczej – Błędów.

2. Start nastąpi o godz. 11:00 przy Bazie Biwakowo-Campingowo-Rekreacyjnej „Eurocamping” w Błędowie.

3 . Meta znajduje się w tym samym miejscu co Start.

4. Trasa liczy 10 km.

5. Trasa będzie posiadała oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 10.

6. Za kolumną biegaczy będzie jechać quad wraz z zespołem ratowniczym. Ponadto, na trasie będą znajdować się punkty medyczne.

7. Trasa biegu jest wymagająca. Duża część trasy piaszczysta, możliwe błoto. Na trasie znajduje się również przejście przez rzekę oraz przeszkody.

IV. UCZESTNICTWO

1. Ustala się limit zawodników – 200 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia limitu zawodników. Z chwilą wcześniejszego przekroczenia limitu tj. 200 osób przyjmowanie zgłoszeń zostanie automatycznie zakończone i nie będą przyjmowane dalsze zgłoszenia i wpłaty.

2. Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich biegaczy którzy:

– zgłosili swój start,

– uiścili opłatę startową,

– najpóźniej dnia 26 maja 2018 r. ukończą 18 lat,

– podpisali formularz o zdolności do udziału w biegu długodystansowym na własną odpowiedzialność (dostępny w Biurze Zawodów).

3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Posiadacze kart „Dąbrowska Rodzinka.pl”; „Dąbrowska Rodzinka.pl plus” oraz Ogólnopolskiej „Karty Seniora” muszą podczas weryfikacji okazać kartę uprawniającą do zniżki opłaty startowej.

4. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów:

– 26.05.2018 r. w godz. 9:30 – 10:30 – ,,Eurocamping” Błędów.

5. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy. Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika.

6. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym na podstawie czasów brutto. Każdy z uczestników otrzyma chip zwrotny.

7. Chip należy przytwierdzić do sznurowadła prawego lub lewego buta, tak aby znajdował się na wysokości kostki.

8. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

V. ZGŁOSZENIA

1. Imienne zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.csir.pl do 17 maja 2018 roku. Po tym terminie nie będą przyjmowane zgłoszenia do biegu. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków finansowych na konto Organizatora. W przypadku nieosiągnięcia limitu zawodników tj. 200 osób do dnia 17.05.2018r. wpłaty za udział w biegu zaksięgowane do dnia 23.05.2018r. będą uznawane.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyjmowania wpłat i zgłoszeń podczas weryfikacji uczestników tj. 26.05.2018r. tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia ilości uczestników poniżej limitu zawodników tj. 200 osób.

3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej – 50 PLN.

Dla posiadaczy kart „Dąbrowska Rodzinka.pl” obowiązuje następująca opłata:

„Dąbrowska Rodzinka.pl” (25% zniżki) 37,50 PLN

„Dąbrowska Rodzinka.pl plus” (50% zniżki) 25,00 PLN

Dla posiadaczy Ogólnopolskiej „Karty Seniora” (25% zniżki) 37,50 PLN

4. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe: Centrum Sportu i Rekreacji, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29.

Getin Noble Bank SA O/Dąbrowa Górnicza 52 1560 0013 2557 1237 1226 0001 z dopiskiem- „opłata startowa Cross Błędowa” i podaniem imienia i nazwiska osoby startującej.

Posiadacze kart „Dąbrowska Rodzinka.pl”; „Dąbrowska Rodzinka.pl plus” oraz Ogólnopolskiej „Karty Seniora” proszeni są o podanie informacji o posiadaniu karty.

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

6. Po dokonaniu opłaty startowej zawodnik zostanie umieszczony na liście uczestników Crossu Błędowa.

7. Osoby powyżej 70 roku życia zwolnione są z opłaty startowej.

8. Organizator w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczestnika z opłaty startowej.

9. Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu, numer startowy, napoje na trasie i na mecie biegu, pamiątkowy medal po ukończonym biegu. Dla uczestników zostanie przygotowany „pakiet komercyjny” (zawartość pakietu podamy w późniejszym terminie).

10 . Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane oraz wydawane w późniejszym terminie.

VI. KLASYFIKACJE

1. Prowadzona będzie klasyfikacja:

– generalna mężczyzn,

– generalna kobiet,

– w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

KOBIETY:

K – 20: 18 – 29 lat

K – 30: 30 – 39

K – 40: 40 – 49 lat

K – 50: 50 – 59 lat

K – 60 : 60 lat i starsze

MĘŻCZYŹNI:

M – 20: 18 – 29 lat 

M – 30: 30 – 39 lat 

M – 40: 40 – 49 lat

M – 50: 50 – 59 lat 

M – 60: 60 – 69 lat

M – 70 : 70 lat i starsi

2 . Utworzenie danej kategorii wiekowej możliwe jest tylko w przypadku zapisania się minimum 3 osób do danej kategorii.

3. W przypadku ilości zawodników poniżej 3 osób, uczestnicy zostaną zakwalifikowani do młodszej kategorii.

VII. NAGRODY

1. W klasyfikacjach: generalnej oraz wiekowej przyznane zostaną puchary oraz nagrody rzeczowe za miejsca I,II,III.

2. Nagrody otrzymają również:

– najstarsza uczestniczka,

– najstarszy uczestnik,

– dąbrowianka, która jako pierwsza ukończy bieg (wg. wydania dokumentu przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza),

– dąbrowianin, który jako pierwszy ukończy bieg (wg. wydania dokumentu przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza),

3. Protesty dotyczące wyników przyjmowane są do 15 minut po zamieszczeniu wyników na tablicy ogłoszeń w dniu 26.05.2018r. na terenie „Eurocampingu”.

4. Nagrody nie dublują się. Zawodnicy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników Cross Błędowa będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej: ODO, w celu:

Przeprowadzenia Cross Błędowa:

• rejestracji uczestników oraz ustalenia wysokości opłaty startowej i ew. zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia lub przyznania zniżki,

• wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,

• prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora),

• prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu),

• przyznania i wydania nagród,

• rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w razie otrzymania nagrody,

• informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora,

• statystycznym Organizatora.

2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz żądania ich poprawienia.

3. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej ul. M. Konopnickiej 29; 41-300 Dąbrowa Górnicza.

4. Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Cross Błędowa.

6. Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji Cross Błędowa zapewnią przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Decyzje lekarza dotyczące kontynuowania biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.

3. Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni przez organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

5. Komunikat z wynikami końcowymi zawodników dostępny będzie na stronie internetowej www.csir.pl.

6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego

 

200-125 Exam, 300-075 Pdf, 210-260 Questions, 300-115 PDF, 300-101 Answers, 100-105 Exam, 400-101 Pdf, 210-065 Questions, 210-060 PDF, 300-320 Answers, 300-070 Exam, 200-310 Exam, AWS-SYSOPS Pdf, 300-135 Questions, 200-105 PDF, 300-206 Answers, 810-403 Exam, 300-208 Pdf, 400-051 Questions, CISSP PDF, PMP Answers, 70-532 Exam, 70-534 Exam, 70-533 Pdf, SY0-401 Questions, Test Questions Certification Pdf, Test Answers Study Guide Exam Questions,