REGULAMIN
BIEGU SKRZATA
Z OKAZJI DNIA DZIECKA

I. CEL ZAWODÓW:

1. Popularyzacja biegania wśród dzieci oraz młodzieży.
2. Upowszechnienie sportu i rekreacji jako formy czynnego wypoczynku.
3. Popularyzowanie rodzinnej rekreacji.

II. ORGANIZATOR:

1. Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.
2. Zespół Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej.

III. TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 03.06.2018r. o godz.11:00.
2. Start i meta zlokalizowane będą w „Parku Hallera”.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Prawny opiekun dziecka musi złożyć podpis na liście startowej w biurze zawodów, który jest równoznaczny z:
a) zaakceptowaniem warunków regulaminu biegu,
b) wyrażeniem zgody na udział dziecka w zawodach,
c) wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych i informacyjnych wykorzystywanych przez Centrum Sportu i Rekreacji oraz Partnerów Biegu Skrzata
d) informacją o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w biegu,

e) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem zawodów

 

V. PROGRAM ZAWODÓW:

KATEGORIE WIEKOWE
11:00 Rocznik 2016 i młodsze Dziewczęta 200 m
11:10 Rocznik 2016 i młodsi Chłopcy 200 m
11:20 Rocznik 2015 Dziewczęta 200 m
11:30 Rocznik 2015 Chłopcy 200 m
11:40 Rocznik 2014 Dziewczęta 200 m
11:50 Rocznik 2014 Chłopcy 200 m
12:00 Rocznik 2013 Dziewczęta 200 m
12:10 Rocznik 2013 Chłopcy 200 m
12:20 Rocznik 2012 Dziewczęta 200 m
12:30 Rocznik 2012 Chłopcy 200m

Wszyscy Uczestnicy od Rocznika 2012 do Rocznika 2016 i młodsze otrzymują nagrody na mecie.

12:40 Rocznik 2004 Dziewczęta 1000m
12:50 Rocznik 2004 Chłopcy 1000m
13:00 Rocznik 2003 i starsi do rocznika 1999 Dziewczęta i Chłopcy 1000m
Wręczenie nagród dla uczestników – Rocznik 2004, 2003 i starsi do rocznika 1999

 

13:10 Rocznik 2011 Dziewczęta 400m
13:20 Rocznik 2011 Chłopcy 400m
Wręczenie nagród dla uczestników – Rocznik 2011

13:30 Rocznik 2010 Dziewczęta 400m
13:40 Rocznik 2010 Chłopcy 400m
Wręczenie nagród dla uczestników – Rocznik 2010

13:50 Rocznik 2009 Dziewczęta 400m
14:00 Rocznik 2009 Chłopcy 400m
Wręczenie nagród dla uczestników – Rocznik 2009

14:10 Rocznik 2008 Dziewczęta 400m
14:20 Rocznik 2008 Chłopcy 400m
Wręczenie nagród dla uczestników – Rocznik 2008

14:30 Rocznik 2007 Dziewczęta 600m
14:40 Rocznik 2007 Chłopcy 600m
Wręczenie nagród dla uczestników – Rocznik 2007

14:50 Rocznik 2006 Dziewczęta 600m
15:00 Rocznik 2006 Chłopcy 600m
Wręczenie nagród dla uczestników – Rocznik 2006

15:10 Rocznik 2005 Dziewczęta 600m
15:20 Rocznik 2005 Chłopcy 600m
Wręczenie nagród dla uczestników – Rocznik 2005

VI. ZGŁOSZENIA I ZAPISY:
Zgłoszenia przyjmowane są w dniu zawodów tj. 03.06.2018r. w biurze zawodów
w Parku Hallera od godziny 9:30. Zapisy do danej kategorii wiekowej przyjmujemy do 20 minut przed startem danego biegu.

VII. NAGRODY:
W kategoriach wiekowych od rocznika 2012 do rocznika 2016 i młodsze nie przyznajemy miejsc I-III. Nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy biegu.
W pozostałych kategoriach:
– I MIEJSCE –nagroda, dyplom,
– II MIEJSCE – nagroda, dyplom,
– III MIEJSCE – nagroda, dyplom,

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników BIEGU SKRZATA i ich prawnych opiekunów zwanych dalej Uczestnikami, będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu:
Przeprowadzenia BIEGU SKRZATA:
• rejestracji uczestników ,
• wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera podczas trwania turnieju oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
• prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, płeć, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego),
• przyznania i wydania nagród,
• informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora,
• statystycznym Organizatora.
2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz żądania ich poprawienia sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
3. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej ul. M. Konopnickiej 29; 41-300 Dąbrowa Górnicza.
4. Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w BIEGU SKRZATA.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji BIEGU SKRZATA.

Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji BIEGU SKRZATA: zapewnią przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: ZAŁĄCZNIK NR. 1

200-125 Exam, 300-075 Pdf, 210-260 Questions, 300-115 PDF, 300-101 Answers, 100-105 Exam, 400-101 Pdf, 210-065 Questions, 210-060 PDF, 300-320 Answers, 300-070 Exam, 200-310 Exam, AWS-SYSOPS Pdf, 300-135 Questions, 200-105 PDF, 300-206 Answers, 810-403 Exam, 300-208 Pdf, 400-051 Questions, CISSP PDF, PMP Answers, 70-532 Exam, 70-534 Exam, 70-533 Pdf, SY0-401 Questions, Test Questions Certification Pdf, Test Answers Study Guide Exam Questions,