POLITYKA PRYWATNOŚCI W CENTRUM SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Administratorem danych osobowych jest CENTRUM SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez Dyrektora.

Inspektorem ochrony danych w CENTRUM SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ jest
Pan Łukasz Bożek kontakt e-mail: iod@csir.pl, kontakt telefoniczny: 32 261 20 10 wew. 125

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. Przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowiska urzędnicze w tym stanowiska kierownicze urzędnicze oraz stanowiska pomocnicze, obsługi i pozostałe za pośrednictwem elektronicznej platformy rekrutacyjnej eRECRUTIER.
 2. Realizacji zawartych umów pomiędzy Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, a naszymi partnerami, klientami oraz kontrahentami.
 3. Umożliwienia Państwu możliwości skorzystania z infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, która znajduje się w administrowaniu przez Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.
 4. Bezpośredniego uczestnictwa zawodników w organizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej imprezach i zawodach sportowych.
 5. Uczestnictwa osób zainteresowanych uprawianiem sportu w sekcjach sportowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu znajdujący się w strukturze Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.
 6. Udziału w organizowanym corocznie przez Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej obozie Mini Survival C.S.i R. – Misja Specjalna.
 7. Uczestnictwo Państwa podopiecznych we wszelkich imprezach organizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej dedykowanych dzieciom.
 8. Zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz ochrony obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – rejestracja wizerunku przez system monitoringu.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119):

 1. art. 6 ust. 1 lit. a – wyrażenie zgody w jednym lub większej liczbie określonych celów – podczas procesu rekrutacyjnego, uczestnictwa w zawodach sportowych, korzystania z infrastruktury sportowej, udziału w sekcjach sportowych, udziału w imprezach dedykowanych dzieciom, udostępnianie wizerunku.
 2. art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy polegające na zrealizowaniu umów zawartych umów z dostawcami usług, robót, towarów oraz uczestnictwo w zawodach sportowych zawodników; uczestnictwa dzieci w zorganizowanym wypoczynku; wykupieniu usługi skorzystania z infrastruktury sportowej; dokonania opłaty, wystawienia biletu lub wystawienia karnetu, wypożyczenia sprzętu sportowego.
 3. art. 6 ust. 1 lit. c – – w celu wykonania obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze dotyczącego realizacji obowiązków wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy; nadzór nad posiadaniem zdolności do wykonywania danej dyscypliny sportowej; obowiązków płatnika podatku; obowiązków księgowych wynikających z ustawy o rachunkowości; prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczeń finansowych, w tym podatkowych związanych z poborem odpłatności wynikających z realizowanych umów i wystawianych faktur VAT; obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku – monitorowanie.
 4. art. 6 ust. 1 lit. e – wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym w celu wykonania zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji – realizacja imprez rekreacyjno – sportowych na terenie Dąbrowy Górniczej.
 5. art. 9 ust. 2 lit. a – wyrażenie wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach – informacje o przeciwwskazaniach lekarskich do uprawiania dyscypliny sportowej lub o ich braku, informacja o stanie zdrowia dziecka uczestniczącego w zorganizowanym wypoczynku.
 6. art. 9 ust. 2 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody – w przypadku wystąpienia zaburzenia stanu zdrowotnego podczas udziału w imprezie sportowej.

Kiedy podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne ?

Rodzaj załatwianej sprawy przesądza o tym czy podanie danych osobowych wynika z wymogów prawnych lub umownych, ewentualnie czy podanie danych jest warunkiem dalszej realizacji celu w jakim dane są przetwarzane. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe ?

Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem Danych, w zakresie jego bieżącej działalności, które w ramach wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp.

Jakie posiadają Państwo określone prawa w związku z przetwarzaniem Waszych danych osobowych ?

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych nadają Państwu przysługujące w związku z przetwarzaniem danych uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Czy można wnieść skargę na Administratora przetwarzającego Państwa dane osobowe ?

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

Czy istnieje możliwość wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych ?

 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Czy Państwa dane podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowaniu ?

 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Klauzula informacyjna – nabór na wolne stanowiska urzędnicze w tym stanowiska kierownicze urzędnicze oraz stanowiska pomocnicze, obsługi i pozostałe

Klauzula informacyjna – umowa cywilnoprawna

Klauzula informacyjna – postępowanie przetargowe

Klauzula informacyjna – uczestnicy imprez i zawodów sportowych

Klauzula informacyjna – dla zawodników sekcji sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu

Klauzula informacyjna – dla osób korzystających z infrastruktury sportowej lub wypożyczających sprzęt

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Wniosek o udostępnienie/zabezpieczenie danych zarejestrowanych przez system monitoringu

Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wniosek o udzielenie informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o sprostowanie/zmianę przetwarzanych danych osobowych

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych