REGULAMIN
NOCY SIATKOJAŃSKIEJ

I. ORGANIZATORZY
1. ORGANIZATOREM NOCY SIATKOJAŃSKIEJ JEST CENTRUM SPORTU I REKREACJI
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.

II. CEL
1. POPULARYZACJA I UPOWSZECHNIANIE SIATKÓWKI PLAŻOWEJ JAKO ZDROWEJ I PROSTEJ FORMY WYPOCZYNKU.
2. PROMOCJA MIASTA ORAZ PRZEDSTAWIENIE WALORÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH DĄBROWY GÓRNICZEJ.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. NOC SIATKOJAŃSKA ODBYWA SIĘ NA TERENIE CENTRUM SPORTÓW LETNICH I WODNYCH POGORIA W PARKU ZIELONA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.
2. TERMIN: 23.06.2018 R. GODZ. 14:00.
3. ZAKOŃCZENIE IMPREZY UZALEŻNIONE JEST OD LICZBY UCZESTNIKÓW.

IV. UCZESTNICTWO
1. UCZESTNIKAMI TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN MOGĄ BYĆ OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 15 LAT.
2. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE MUSZĄ POSIADAĆ ZGODĘ OPIEKUNA NA UDZIAŁ W TURNIEJU.
3. WARUNKIEM UCZESTNICTWA W TURNIEJU JEST ZGŁOSZENIE UDZIAŁU BEZPOŚREDNIO PRZED IMPREZĄ.
4. UDZIAŁ W TURNIEJU JEST BEZPŁATNY.

V. ZGŁOSZENIA
1. SWÓJ UDZIAŁ NALEŻY ZGŁOSIĆ W BIURZE ZAWODÓW W DNIU 23.06.2018 R. OD GODZ. 13:00 DO 13:45 ZLOKALIZOWANYM NA TERENIE CENTRUM SPORTÓW LETNICH I WODNYCH POGORIA W PARKU ZIELONA.
2. PO PODANIU DANYCH I ZŁOŻENIU PODPISU NA LIŚCIE UCZESTNIKÓW REZERWACJA ZOSTAJE POTWIERDZONA.
3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAPOZNANIEM SIĘ
I ZAAKCEPTOWANIEM REGULAMINU IMPREZY.

VI. DRUŻYNY
1. W TURNIEJU UDZIAŁ BIORĄ PARY ŻEŃSKIE I MĘSKIE.
2. PARY MIESZANE ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE DO DRUŻYN MĘSKICH.
3. W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI UCZESTNIKÓW ORGANIZATOR DECYDUJE JAKIM SYSTEMEM ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ROZGRYWKI.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
PODSTAWA PRAWNA: ART.13 UST. 1 I 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. (DZ. URZ. UE NR 119)„ ZGODNIE Z ART. 13 UST.1 I 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU INFORMUJĘ, ŻE :
1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA JEST CENTRUM SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ; 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA; UL. KONOPNICKIEJ 29 REPREZENTOWANE PRZEZ DYREKTORA.
2. W CENTRUM SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE GÓRNICZE POWOŁANO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W PRZYPADKU PYTAŃ CZY PROBLEMÓW ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: IOD@CSIR.PL, TEL. 32- 261 20 10 WEW. 125.
3. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA W ZAKRESIE: IMIĘ I NAZWISKO, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, WIZERUNEK PRZETWARZANE SĄ W CELU: UDZIAŁU W IMPREZIE, INFORMACYJNYM, MARKETINGOWYM I PROMOCYJNYM ORGANIZATORA, STATYSTYCZNYM ORGANIZATORA, NA PODSTAWIE ZGODY NA PRZETWARZANIE UDZIELONEJ PRZEZ UCZESTNIKA LUB JEGO OPIEKUNA PRAWNEGO ART. 6 UST.1 LIT. A ROZPORZĄDZENIA.
4. DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE INNYM ORGANOM I PODMIOTOM WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. DANE MOGĄ BYĆ POWIERZONE DO PRZETWARZANIA NASTĘPUJĄCYM KATEGORIOM ODBIORCÓW: UPOWAŻNIENI PRACOWNICY/WSPÓŁPRACOWNICY ADMINISTRATORA DANYCH, KTÓRZY W RAMACH WYKONANIA SWOICH OBOWIĄZKÓW MUSZĄ POSIADAĆ DO NICH DOSTĘP, ZLECENIOBIORCY REALIZUJĄCEMU USŁUGI Z ZAKRESU SPIKERA,
5. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ OKRES NIEZBĘDNY DO REALIZACJI CELU DO JAKIEGO ZOSTAŁY ZEBRANE ORAZ OKRES WYNIKAJĄCY Z OBOWIĄZKU ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW USTALONY ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI.
6. UCZESTNIK POSIADA PRAWO DO: DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH I ICH POPRAWIANIA, SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA, OGRANICZENIA PRZETWARZANIA, PRZENOSZENIA DANYCH, WNIESIENIA SPRZECIWU. W POWYŻSZYCH KWESTIACH KONTAKT Z IOD PKT.2.
7. JEŻELI DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. A LUB ART. 9 UST. 2 LIT. A ROZPORZĄDZENIA, UCZESTNIK MA PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, CO POZOSTAJE BEZ WPŁYWU NA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA, KTÓREGO DOKONANO NA PODSTAWIE ZGODY PRZED JEJ COFNIĘCIEM.
8. UCZESTNIK MA PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, GDY PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH UCZESTNIKA NARUSZAŁOBY PRZEPISY OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU.
9. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WARUNKIEM UCZESTNICTWA W IMPREZIE. NIEPODANIE DANYCH UNIEMOŻLIWI WYSTARTOWANIE W ZAWODACH.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. NOC SIATKOJAŃSKA ODBĘDZIE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE.
2. WSZYSCY UCZESTNICY NOCY SIATKOJAŃSKIEJ SĄ UBEZPIECZENI PRZEZ ORGANIZATORA.
3. UCZESTNICY IMPREZY SĄ ZOBOWIAZANI DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU OBIEKTU CENTRUM SPORTÓW LETNICH I WODNYCH POGORIA W PARKU ZIELONA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
4. ORGANIZATOR ZAPEWNIA UCZESTNIKOM OPIEKĘ MEDYCZNĄ.
5. INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA.