REGULAMIN
X PÓŁMARATONU DĄBROWSKIEGO
9.04.2017 r.

I. PATRONAT I ORGANIZATORZY

1. Bieg odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.
2. Organizatorem biegu jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej oraz Wydział Promocji i Sportu Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.

II. CEL

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
2. Promocja miasta oraz przedstawienie walorów rekreacyjnych wokół zbiorników POGORIA.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2017 r. na terenie Dąbrowy Górniczej.
2. Start nastąpi o godz. 11:00 sprzed stadionu „PIONIER” Ujejsce przy ul. Olimpijskiej.
3. Przewóz zawodników autokarami na linię startu nastąpi o godz. 9:45 sprzed Hali Widowiskowo – Sportowej „Centrum” (zwanej dalej halą „Centrum”) przy ul. Alei Róż 3 w Dąbrowie Górniczej.
4. Meta znajduje się przed halą „Centrum”.
5. Trasa liczy 21,097 km.
6. Trasa posiada atest.
7. Trasa będzie posiadała oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 21.
8. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą znajdowały się na 10 i 15 kilometrze.
9. Na trasie będą przygotowane 3 punkty (6, 11, 16 km) z wodą mineralną oraz napojami izotonicznymi.
10. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2:45 h.
11. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godz. 13:45 zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety autobusem z napisem „Koniec biegu”.
12. Za kolumną biegaczy będzie jechać ambulans wraz z zespołem ratowniczym. Ponadto, na trasie będą znajdować się punkty medyczne usytuowane na 6, 11 i 16 km oraz na terenie hali „Centrum”.

IV. UCZESTNICTWO

1. Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich biegaczy którzy:
– zgłosili swój start,
– uiścili opłatę startową,
– najpóźniej dnia 9 kwietnia 2017 r. ukończą 18 lat,
– posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisali formularz o zdolności do udziału w biegu długodystansowym/półmaratonie na własną odpowiedzialność (dostępny w Biurze Zawodów).
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
Posiadacze kart „Dąbrowska Rodzinka.pl”, „Dąbrowska Rodzinka.pl Plus” oraz „Karta Seniora” muszą podczas weryfikacji okazać kartę uprawniającą do zniżki opłaty startowej.
3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów zlokalizowanym w hali „Centrum” w dniach:
– 08.04.2017 r. w godz. 10:00 – 18:00,
– 09.04.2017 r. w godz. 7:00 – 9:00.
4. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy. Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika.
5. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym „Champion Chip”. Każdy z uczestników otrzyma chip jednorazowy.
6. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.
7. Chip należy przytwierdzić do sznurowadła prawego lub lewego buta, tak aby znajdował się na wysokości kostki.

V. ZGŁOSZENIA

1. Imienne zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronach internetowych www.csir.pl, www.maratonypolskie.pl, http://zapisy.sts-timing.pl/106/ do 31 marca 2017 roku. Po tym terminie nie będą przyjmowane zgłoszenia do biegu.
2. Organizator ustala limit 1500 uczestników.
3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej:
60 PLN- I termin ( od 10 stycznia 2017 r. do 17 marca 2017 r. )
70 PLN- II termin (od 18 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. )

Dla posiadaczy kart „DĄBROWSKA RODZINKA.PL” obowiązuje następująca opłata:

„DĄBROWSKA RODZINKA.PL”
45 PLN- I termin (od 10 stycznia 2017 r. do 17 marca 2017 r. )
52,50 PLN- II termin (od 18 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. )

„DĄBROWSKA RODZINKA.PL PLUS”
30 PLN- I termin (od 10 stycznia 2017 r. do 17 marca 2017 r. )
35 PLN- II termin (od 18 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. )

DLA POSIADACZY „KARTY SENIORA”
45 PLN- I termin (od 10 stycznia 2017 r. do 17 marca 2017 r. )
52,50 PLN- II termin (od 18 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. )

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe:
Centrum Sportu i Rekreacji, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29.
Getin Noble Bank SA O/Dąbrowa Górnicza 52 1560 0013 2557 1237 1226 0001
z dopiskiem- „OPŁATA STARTOWA X PÓŁMARATON DĄBROWSKI” i podaniem imienia i nazwiska osoby startującej.
Posiadacze kart „DĄBROWSKA RODZINKA.PL”,„DĄBROWSKA RODZINKA.PL PLUS” oraz „ KARTA SENIORA” proszeni są o podanie informacji o posiadaniu karty.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
4. Po dokonaniu opłaty startowej zawodnik zostanie umieszczony na liście uczestników X Półmaratonu Dąbrowskiego.
5. Osoby powyżej 70 roku życia zwolnione są z opłaty startowej.
6. Organizator w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczestnika z opłaty startowej.
7. Dla uczestników, którzy dokonają opłaty w I terminie zostaną przygotowane imienne numery startowe.
8. Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu, numer startowy, napoje na trasie i na mecie biegu, pamiątkowy medal po ukończonym biegu oraz dwa worki opisane zgodnie z numerem startowym. Do jednego worka zawodnik składa rzeczy osobiste w depozycie znajdującym się w hali „CENTRUM”. Do drugiego worka zawodnik składa rzeczy osobiste na starcie (po rozgrzewce) i oddaje go do oznaczonego autobusu z napisem „SZATNIA”, który ustawiony będzie przy linii startu. Rzeczy osobiste ze startu zostaną przewiezione do hali „CENTRUM”, gdzie zawodnicy będą odbierać je z depozytu po okazaniu numeru startowego. Zgubienie przez zawodnika numeru startowego zwalnia organizatora z odpowiedzialności za przechowywane rzeczy.
9. Dla uczestników zostanie przygotowany „PAKIET KOMERCYJNY” (zawartość pakietu podamy w późniejszym terminie).

VI. KLASYFIKACJE

1. Prowadzona będzie klasyfikacja:
– generalna mężczyzn,
– generalna kobiet,
– najszybszy Polak,
– najszybsza Polka,
– kategoria „Dąbrowiaków” (wg dokumentu tożsamości)
– kategoria „Dąbrowianek” (wg dokumentu tożsamości)
– w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

KOBIETY: MĘŻCZYŹNI:
K – 20: 18 – 29 lat M – 20: 18 – 29 lat
K – 30: 30 – 39 lat M – 30: 30 – 39 lat
K – 40: 40 – 49 lat M – 40: 40 – 49 lat
K – 50: 50 – 59 lat M – 50: 50 – 59 lat
K – 60 : 60 lat i starsze M – 60: 60 – 69 lat
M – 70 : 70 lat i starsi

2. W kategorii: „Najszybsza Polka” i „Najszybszy Polak” klasyfikowane są osoby posiadające obywatelstwo polskie.
3. W kategorii „Dąbrowiaków” i „Dąbrowianek” klasyfikowane będą osoby posiadające dowód osobisty wydany przez Prezydenta Dąbrowy Górniczej.

VII. NAGRODY

4. Nagrody finansowe otrzymują zawodnicy w klasyfikacji generalnej:

KOBIETY: MĘŻCZYŹNI:
I miejsce – 1500 zł. I miejsce – 1500 zł.
II miejsce – 1000 zł. II miejsce – 1000 zł.
III miejsce – 700 zł. III miejsce – 700 zł.

 

NAJSZYBSZA POLKA: NAJSZYBSZY POLAK:
I miejsce – 1500 zł. I miejsce – 1500 zł.
II miejsce – 1000 zł. II miejsce – 1000 zł.
III miejsce – 700 zł. III miejsce – 700 zł.

 

5. Nagrody finansowe są podane w kwocie brutto. Z wartości nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodny z obowiązującymi przepisami.
6. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy.
7. Nagrody finansowe zostaną wypłacone na konto po uzyskaniu (negatywnych) wyników kontroli antydopingowej.
8. W kategoriach wiekowych oraz „Dąbrowiaków” i „Dąbrowianek” przyznawane są puchary do 6 miejsca włącznie.
9. Nagrody otrzymają również:
– najstarsza uczestniczka,
– najstarszy uczestnik,

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Decyzje lekarza dotyczące kontynuowania biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.
3. Podczas zawodów zostanie przeprowadzona kontrola antydopingowa.
4. Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni przez organizatora.
5. Istnieje możliwość noclegu w hali „Centrum” (recepcja czynna całą dobę), pod warunkiem posiadania własnego materaca i śpiwora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
7. Komunikat z wynikami końcowymi zawodników dostępny będzie na stronach internetowych www.maratonypolskie.pl oraz www.csir.pl .
8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do BIURA ORGANIACYJNEGO.
9. Integralną część Regulaminu X Półmaratonu Dąbrowskiego 9 kwiecień 2017 r. stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 – Cennik usług Reklamowych podczas X Półmaratonu Dąbrowskiego 9 kwiecień 2017 r.

REGULAMIN
MARSZU NORDIC WALKING
W RAMACH X PÓŁMARATONU DĄBROWSKIEGO

I. PATRONAT I ORGANIZATORZY
1. Zawody odbywają się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.
2. Organizatorem jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej oraz Wydział Promocji i Sportu Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.

II. CEL
1. Popularyzacja nordic walking, jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
2. Promocja miasta oraz przedstawienie walorów rekreacyjnych zbiorników POGORIA.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Marsz odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2017 r. na terenie Dąbrowy Górniczej.
2. Start nastąpi o godz. 11.10 ze ścieżki rowerowej przed Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III w Dąbrowie Górniczej.
3. Przewóz zawodników autokarami na linię startu nastąpi o godz. 10:00 sprzed Hali Widowiskowo – Sportowej „Centrum” (zwanej dalej halą „Centrum”) przy ul. Alei Róż 3 w Dąbrowie Górniczej.
4. Meta znajduje się przed halą „Centrum”.
5. Trasa marszu liczy 5 km.
6. Każdy kilometr 1-5 będzie oznaczony tablicami pionowymi.
7. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2 h.
8. Zawodnicy, którzy nie ukończą marszu do godz. 13:10 zobowiązani są do przerwania marszu i zejścia z trasy.
9. Na trasie marszu znajdować się będą sędziowie których zadaniem będzie notowanie numerów startowych zawodników którzy będą podbiegać i zachowywać się nieregulaminowo. Taki uczestnik zawodów na wniosek sędziego będzie zdyskwalifikowany.

IV. UCZESTNICTWO
1. Udział w marszu jest otwarty dla wszystkich którzy:
– zgłosili swój start,
– uiścili opłatę startową,
– najpóźniej dnia 9 kwietnia 2017 r. ukończą 18 lat,
– posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisali formularz o zdolności do marszu na własną odpowiedzialność (dostępny w Biurze Zawodów).
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
Posiadacze kart „DĄBROWSKA RODZINKA.PL”, „DĄBROWSKA RODZINKA.PL PLUS” oraz „KARTA SENIORA” muszą podczas weryfikacji okazać kartę uprawniającą do zniżki opłaty startowej.
3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów zlokalizowanym w hali „Centrum” w dniach:
– 08.04.2017 r. w godz. 10:00 – 18:00,
– 09.04.2017 r. w godz. 7:00 – 9:30.
4. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy. Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika.
5. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników którzy ukończyli marsz będzie realizowany systemem elektronicznym „CHAMPION CHIP”. Każdy z uczestników otrzyma chip jednorazowy.
6. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.
7. Chip należy przytwierdzić do sznurowadła prawego lub lewego buta, tak aby znajdował się na wysokości kostki.

V. ZGŁOSZENIA
1. Imienne zgłoszenia oraz wpłaty drogą internetową przyjmowane są do 31 marca 2017 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronach www.csir.pl/ , http://www.maratonypolskie.pl , zapisy.sts-timing.pl/106/
2. Organizator ustala limit 200 uczestników.
3. Po 31 marca 2017 roku organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń do marszu!
4. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej w wysokości 30 PLN.

Dla posiadaczy kart „DĄBROWSKA RODZINKA.PL” obowiązuje następująca opłata:

„DĄBROWSKA RODZINKA.PL”

22,50 PLN.

„DĄBROWSKA RODZINKA.PL PLUS”

15,00 PLN.

DLA POSIADACZY KART „KARTA SENIORA”

22,50 PLN.

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe:
Centrum Sportu i Rekreacji, 41-300 Dabrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29. Getin Noble Bank SA O/Dąbrowa Górnicza 52 1560 0013 2557 1237 1226 0001 z dopiskiem- „opłata startowa X Półmaraton Dąbrowski-Nordic Walking” i podaniem imienia i nazwiska osoby startującej.
Posiadacze kart „DĄBROWSKA RODZINKA.PL”, „DĄBROWSKA RODZINKA.PL PLUS” oraz „KARTA SENIORA” proszeni są o podanie informacji o posiadaniu karty.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
5. Osoby powyżej 70 roku życia zwolnione są z opłaty startowej.
6. Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu, numer startowy, napoje, posiłek, pamiątkowy medal po ukończonym biegu oraz dwa worki opisane zgodnie z numerem startowym. Do jednego worka zawodnik składa rzeczy osobiste w depozycie znajdującym się w hali „CENTRUM”. Do drugiego worka zawodnik składa rzeczy osobiste na starcie (po rozgrzewce) i oddaje go do oznaczonego autobusu z napisem „SZATNIA”, który ustawiony będzie przy linii startu. Rzeczy osobiste ze startu zostaną przewiezione do hali „CENTRUM”, gdzie zawodnicy będą odbierać je z depozytu po okazaniu numeru startowego. Zgubienie przez zawodnika numeru startowego zwalnia organizatora z odpowiedzialności za przechowywane rzeczy.

VI. KLASYFIKACJE

1. Prowadzona będzie klasyfikacja:
– generalna mężczyzn,
– generalna kobiet,
– kategoria „Dąbrowiaków” (wg. dokumentu tożsamości),
– kategoria „Dąbrowianek” (wg. dokumentu tożsamości),
– w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

KOBIETY: MĘŻCZYŹNI:
K – 20: 18 – 29 lat M – 20: 18 – 29 lat
K – 30: 30 – 39 lat M – 30: 30 – 39 lat
K – 40: 40 – 49 lat M – 40: 40 – 49 lat
K – 50: 50 – 59 lat M – 50: 50 – 59 lat
K – 60 : 60 lat i starsze M – 60: 60 – 69 lat
M – 70 : 70 lat i starsi

2. Kategoria wiekowa zostaje utworzona w przypadku sklasyfikowania co najmniej trzech zawodników, w przeciwnym razie zawodnicy zostaną przyłączeni do młodszej kategorii.

VII. NAGRODY
1. W klasyfikacji generalnej miejsca I-III: puchary, nagrody rzeczowe.
2. W kategoriach wiekowych oraz „DĄBROWIAKÓW” i „DĄBROWIANEK” miejsca I-III: statuetki, nagrody rzeczowe.
3. Nagrody otrzymają również:
– najstarsza uczestniczka,
– najstarszy uczestnik,

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Decyzje lekarza dotyczące kontynuowania marszu przez zawodnika są ostateczne
i nieodwołalne.
3. Wszyscy uczestnicy nordic walking są ubezpieczeni przez organizatora.
4. Istnieje możliwość noclegu w hali „CENTRUM” (recepcja czynna całą dobę), pod warunkiem posiadania własnego materaca i śpiwora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
6. Komunikat z wynikami końcowymi zawodników dostępny będzie na stronach internetowych www.maratonypolskie.pl oraz www.csir.pl .
7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego.

 

REGULAMIN
KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ
W RAMACH X PÓŁMARATONU DĄBROWSKIEGO

1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby, stowarzyszenia, firmy, instytucje oraz grupy zawodników startujących pod wspólną nazwą.
2. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym przynajmniej jednego zawodnika płci przeciwnej. Organizator nie określa górnej ilości członków drużyny.
3. Zawodników obowiązuje regulamin X Półmaratonu Dąbrowskiego. Zawodnik/Zawodniczka może reprezentować tylko jedną drużynę.
4. Osobą odpowiedzialną za drużynę jest jej kapitan, który:
– zgłasza grupę biegaczy do klasyfikacji drużynowej,
– występuje w imieniu drużyny,
– jest odpowiedzialny za kontakt z organizatorami biegu.
5. Kapitan zgłasza drużynę wysyłając jej pełny skład (imiona, nazwiska oraz datę urodzenia i numery startowe zawodników) na adres sport@csir.pl na załączonym formularzu. Zgłoszenia drużyn można nadsyłać do 31 marca 2017 roku. Po 31 marca jakiekolwiek zmiany w składach drużyn ani nowe zgłoszenia nie są możliwe. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.csir.pl
6. Za wynik końcowy uznaje się sumę czterech najlepszych czasów brutto, w tym jednego zawodnika płci przeciwnej. Wygrywa drużyna z najlepszym łącznym czasem. W przypadku, kiedy bieg ukończy mniej niż 4 członków drużyny nie będzie ona klasyfikowana.
7. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa – wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.
8. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej.
9. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.

CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam, CCNA Cisco 200-125 Exam, ISC CISSP Dumps, Cisco ICND1 100-105 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CCDA 200-310 Dumps/a>, Cisco CCDP 300-101 Exam, CCNP Collaboration 300-075 Dumps, aws-sysops dumps, Cisco CCDP 300-115 Exam, Latest SY0-401 Questions, CCNP Collaboration 300-070 Exam, SalesForce ADM 201 Dumps, Microsoft 70-533 PDF, Cisco 400-101 Practice Questions, Microsoft 70-346 Exam, RHCSA EX200 Exam, Cisco CCDP 300-320 Dumps, Cisco ICND2 200-105 Exam, ISACA CISA Dumps, Cisco CCNA 210-060 Exam,