REGULAMIN

XI PÓŁMARATONU DĄBROWSKIEGO

14.04.2019 r.

 I. PATRONAT I ORGANIZATORZY 

 1. Bieg odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.
 2. Organizatorem biegu jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej oraz Wydział Kultury i Sportu oraz Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.

 II. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
 2. Promocja miasta oraz przedstawienie walorów rekreacyjnych wokół zbiorników POGORIA.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2019 r. na terenie Dąbrowy Górniczej.
 2. Start nastąpi o godz. 11:00 sprzed stadionu „PIONIER” Ujejsce przy ul. Olimpijskiej.
 3. Przewóz zawodników autokarami na linię startu nastąpi o godz. 9:45 sprzed Hali Widowiskowo – Sportowej „Centrum” (zwanej dalej halą „Centrum”) przy ul. Alei Róż 3 w Dąbrowie Górniczej.
 4. Meta znajduje się przed halą „Centrum”.
 5. Trasa liczy 21,097 km ze względu na prowadzone prace inwestycyjne nad zbiornikiem Pogoria III, dokładna mapa biegu będzie opublikowana w osobnym komunikacie.
 6. Trasa będzie posiadała oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 21.
 7. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą znajdowały się na 10 i 15 kilometrze.
 8. Na trasie będą przygotowane 3 punkty (6, 11, 16 km) z wodą mineralną, owocami oraz napojami izotonicznymi.
 9. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2:45 h.
 10. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godz. 13:45 zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety autobusem z napisem „Koniec biegu”.
 11. Za kolumną biegaczy będzie jechać ambulans wraz z zespołem ratowniczym. Ponadto, na trasie będą znajdować się punkty medyczne usytuowane na 6, 11 i 16 km oraz na terenie hali „Centrum”.

 IV. UCZESTNICTWO

 1. Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich biegaczy którzy:

– zgłosili swój start,

– uiścili opłatę startową,

– najpóźniej dnia 14 kwietnia 2019 r. ukończą 18 lat,

– posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisali formularz o zdolności do udziału  w biegu długodystansowym/półmaratonie na własną odpowiedzialność (dostępny w Biurze Zawodów).

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Posiadacze kart „Dąbrowska Rodzinka.pl”, „Dąbrowska Rodzinka.pl Plus” oraz „Karta Seniora” muszą podczas weryfikacji okazać kartę uprawniającą do zniżki opłaty startowej.

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów zlokalizowanym w hali „Centrum” w dniach:

– 13.04.2019 r. w godz. 10:00 – 16:00,

– 14.04.2018 r. w godz. 7:00 – 9:00.

4. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy. Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika.
5. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym. Każdy z uczestników otrzyma chip jednorazowy, który będzie można zwrócić na mecie.
6.
Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.
7. Chip należy przytwierdzić do sznurowadła prawego lub lewego buta, tak aby znajdował się na wysokości kostki.

V. ZGŁOSZENIA

 1. Imienne zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronach internetowych www.csir.pl, www.maratonypolskie.pl,  do 05 kwietnia 2019 roku. Po tym terminie nie będą przyjmowane zgłoszenia do biegu. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora. W przypadku nieosiągnięcia limitu zawodników tj. 1500 osób do dnia 05.04.2019 r. wpłaty za udział w biegu będą przyjmowane do dnia 8 kwietnia 2019 r.
 2. Organizator ustala limit 1500 uczestników.
 3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej:

70 PLN – I termin   (do 08 marca 2019 r.)

80 PLN – II termin  (od 09 marca 2019 r. do 05 kwietnia 2019 r.)

 

Dla posiadaczy kart uprawniających do zniżek obowiązuje następująca opłata:

         

„Dąbrowska Rodzinka.pl” (25% zniżki)

52,50 PLN- I termin   (do 08 marca 2019 r.)

60 PLN- II termin  (od 09 marca 2019 r. do 05 kwietnia 2019 r.)

 

 „Dąbrowska Rodzinka.pl Plus” (50% zniżki)

35 PLN- I termin   (do 08 marca 2019 r.)

40 PLN- II termin  (od 09 marca 2019 r. do 05 kwietnia 2019 r.)

 

Dla posiadaczy „Karty Seniora” (25% zniżki)

52,50 PLN- I termin  (od 08 marca 2019 r.)

60 PLN- II termin  (od 09 marca 2019 r. do 05 kwietnia 2019 r.)

 

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe:

Centrum Sportu i Rekreacji, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29.

Getin Noble Bank SA O/Dąbrowa Górnicza 52 1560 0013 2557 1237 1226 0001

z dopiskiem- „opłata startowa XII Półmaraton Dąbrowski” i podaniem imienia i nazwiska osoby startującej.

Posiadacze kart „Dąbrowska Rodzinka.pl”,„Dąbrowska Rodzinka.pl Plus”  oraz „ Karta Seniora” proszeni są o podanie informacji o posiadaniu karty.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 1. Po dokonaniu opłaty startowej zawodnik zostanie umieszczony na liście uczestników XII Półmaratonu Dąbrowskiego.
 2. Osoby powyżej 70 roku życia zwolnione są z opłaty startowej.
 3. Organizator w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczestnika z opłaty startowej.
 4. Dla uczestników, którzy dokonają opłaty w I terminie zostaną przygotowane imienne numery startowe.
 5. Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu, numer startowy, napoje na trasie i na mecie biegu, pamiątkowy medal po ukończonym biegu oraz dwa worki opisane zgodnie z numerem startowym. Do jednego worka zawodnik składa rzeczy osobiste w depozycie znajdującym się w hali „Centrum”. Do drugiego worka zawodnik składa rzeczy osobiste na starcie (po rozgrzewce) i oddaje go do oznaczonych busów „DEPOZYT”, które ustawione będą przy linii startu. Rzeczy osobiste ze startu zostaną przewiezione do hali „Centrum”, gdzie zawodnicy będą odbierać je z depozytu po okazaniu numeru startowego. Depozyt i Biuro Zawodów w hali „Centrum” umiejscowione będą w tym samym miejscu. Zgubienie przez zawodnika numeru startowego zwalnia organizatora z odpowiedzialności za przechowywane rzeczy.
 6. Dla uczestników zostanie przygotowany „pakiet komercyjny” (zawartość pakietu podamy w późniejszym terminie).
 7. Pakiety startowe nieodebrane w biurze zawodów nie będą wysyłane ani wydawane  w późniejszym terminie.
 8. Istnieje możliwość odebrania pakietu startowego bez chipa za innego zawodnika po przedłożeniu upoważnienia w Biurze Zawodów (wzór upoważnienia w Załączniku     nr 1 do niniejszego Regulaminu). Chip zostanie wydany zawodnikowi, który osobiście podpisze kartę  zgłoszeniową podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.
 9. Istnieje możliwość przekazania pakietu startowego innemu zawodnikowi poprzez wypełnienie upoważnienia (wzór upoważnienia w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu).

 VI. KLASYFIKACJE

 

 1. Prowadzona będzie klasyfikacja:

 

 

KOBIETY: MĘŻCZYŹNI:
K – 20: 18 – 29 lat M – 20: 18 – 29 lat
K – 30: 30 – 39 lat M – 30: 30 – 39 lat
K – 40: 40 – 49 lat M – 40: 40 – 49 lat
K – 50: 50 – 59 lat M – 50: 50 – 59 lat
K – 60 : 60 lat i starsze M – 60: 60 – 69 lat
  M – 70 : 70 lat i starsi

 

 1. W kategorii: „Najszybsza Polka” i „Najszybszy Polak” klasyfikowane są osoby posiadające obywatelstwo polskie.
 1. W kategorii „Dąbrowiaków” i „Dąbrowianek” klasyfikowane będą osoby posiadające dowód osobisty wydany przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

 

VII. NAGRODY

 

 1. Nagrody finansowe otrzymują zawodnicy w klasyfikacji generalnej oraz ,,Najszybszy Polak”, ,,Najszybsza Polka”

 

KOBIETY: MĘŻCZYŹNI:
I miejsce  – 1500 zł. I miejsce – 1500 zł.
II miejsce – 1000 zł. II miejsce – 1000 zł.
III miejsce – 700 zł. III miejsce – 700 zł.

 

NAJSZYBSZA POLKA: NAJSZYBSZY POLAK:
I miejsce  – 1500 zł. I miejsce – 1500 zł.
II miejsce – 1000 zł. II miejsce – 1000 zł.
III miejsce – 700 zł. III miejsce – 700 zł.

2. Nagrody finansowe są podane w kwocie brutto. Z wartości nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodny z obowiązującymi przepisami.
3. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy.
4. Nagrody finansowe zostaną wypłacone na konto po uzyskaniu (negatywnych) wyników kontroli antydopingowej.
5. W kategoriach wiekowych oraz „Dąbrowiaków” i „Dąbrowianek” przyznawane są puchary do 3 miejsca włącznie.
6. Nagrody otrzymają również:

– najstarsza uczestniczka,

– najstarszy uczestnik,

 1. Protesty dotyczące wyników przyjmowane są do 15 minut po zamieszczeniu wyników na tablicy ogłoszeń w dniu imprezy tj. 14.04.2019r. na parkiecie przy Biurze Zawodów głównym w Hali ,,Centrum”.
 2. Nagrody nie dublują się. Zawodnicy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn oraz kategorii najszybsza Polka, najszybszy Polak nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników XII PÓŁMARATONU DĄBROWSKIEGO będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej: ODO, w celu:

Przeprowadzenia XII PÓŁMARATONU DĄBROWSKIEGO:

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Decyzje lekarza dotyczące kontynuowania biegu przez zawodnika są ostateczne  i nieodwołalne.
 3. Podczas zawodów zostanie przeprowadzona  kontrola antydopingowa.
 4. Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni przez Organizatora.
 5. Istnieje możliwość noclegu w hali „Centrum” (recepcja czynna całą dobę), pod warunkiem posiadania własnego materaca i śpiwora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 7. Komunikat z wynikami końcowymi zawodników dostępny będzie na stronach internetowych www.maratonypolskie.pl oraz www.csir.pl .
 8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do BIURA ORGANIZACYJNEGO.

  

REGULAMIN  

MARSZU NORDIC WALKING

                   W RAMACH XII PÓŁMARATONU DĄBROWSKIEGO

 I. PATRONAT I ORGANIZATORZY

 

 1. Zawody odbywają się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.
 2. Organizatorem jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, Wydział Kultury i Sportu oraz Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.

II. CEL

 

 1. Popularyzacja nordic walking, jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
 2. Promocja miasta oraz przedstawienie walorów rekreacyjnych  zbiorników POGORIA.

III. TERMIN I MIEJSCE

 

 1. Marsz odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2019 r. na terenie Dąbrowy Górniczej.
 2. Start nastąpi o godz. 11.10 ze ścieżki rowerowej przed Centrum Sportów Letnich
  i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III w Dąbrowie Górniczej.
 3. Przewóz zawodników autokarami na linię startu nastąpi o godz. 10:00 sprzed Hali Widowiskowo – Sportowej „Centrum” (zwanej dalej halą „Centrum”)  przy ul. Alei Róż 3 w Dąbrowie Górniczej.
 4. Meta znajduje się przed halą „Centrum”.
 5. Trasa marszu liczy 5 km, ze względu na prowadzone prace inwestycyjne nad zbiornikiem Pogoria III, dokładna mapa marszu będzie opublikowana w osobnym komunikacie.
 6. Każdy kilometr będzie oznaczony tablicami pionowymi.
 7. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2 h.
 8. Zawodnicy, którzy nie ukończą marszu do godz. 13:10 zobowiązani są do przerwania marszu i zejścia z trasy.
 9. Na trasie marszu znajdować się będą sędziowie, którzy będą przestrzegać  przepisów Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Sędziowie będą upoważnieni do zdyskwalifikowania zawodnika na trasie lub  notowanie numerów startowych zawodników, którzy będą podbiegać i zachowywać się nieregulaminowo. Sędziowie mogą dokonać dyskwalifikacji zawodnika na mecie po zakończonym marszu. Decyzja sędziego głównego zawodów Nordic Walking jest ostateczna i nie podlega reklamacji.

IV. UCZESTNICTWO

 

 1. Udział w marszu jest otwarty dla wszystkich  którzy:

– zgłosili swój start,

– uiścili opłatę startową,

– najpóźniej dnia 14 kwietnia 2019 r. ukończą 18 lat,

– posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisali formularz o zdolności do marszu  na własną odpowiedzialność (dostępny w Biurze Zawodów).
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Posiadacze kart „Dąbrowska Rodzinka.pl”, „Dąbrowska Rodzinka.pl plus” oraz „Karta Seniora” muszą podczas weryfikacji okazać kartę uprawniającą do zniżki opłaty startowej.

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów zlokalizowanym w hali „Centrum”  w dniach:

– 13.04.2019 r. w godz. 10:00 – 16:00,

– 14.04.2018 r. w godz. 7:00 – 9:30.
4. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy. Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika.
5. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników którzy ukończyli marsz będzie realizowany systemem elektronicznym. Każdy z uczestników otrzyma chip jednorazowy.
6. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.
7. Chip należy przytwierdzić do sznurowadła prawego lub lewego buta, tak aby znajdował się na wysokości kostki.

V. ZGŁOSZENIA

 

 1. Imienne zgłoszenia  oraz wpłaty drogą internetową przyjmowane są  do 05 kwietnia 2019 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronach http://www.csir.pl/ , http://www.maratonypolskie.pl
 2. Organizator ustala limit 200 uczestników.
 3. Po 05 kwietnia 2019 roku organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń do marszu. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora. W przypadku nieosiągnięcia limitu zawodników tj.200 osób do dnia 5 kwietnia 2019 r. wpłaty za udział w marszu będą przyjmowane do dnia 8 kwietnia 2019 r. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej w wysokości 40 PLN.

 

Dla posiadaczy kart uprawniających do zniżek obowiązuje następująca opłata:

           

„Dąbrowska Rodzinka.pl” (25% zniżki)                                       30,00 PLN.

 

„Dąbrowska Rodzinka.pl Plus” (50% zniżki)                              20,00 PLN.

 

Dla posiadaczy kart „Karta Seniora” (25% zniżki)                  30,00 PLN.

 

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe:

Centrum Sportu i Rekreacji, 41-300 Dabrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29. Getin Noble Bank SA O/Dąbrowa Górnicza 52 1560 0013 2557 1237 1226 0001  z dopiskiem – „opłata startowa XII Półmaraton Dąbrowski-Nordic Walking”   i podaniem imienia i nazwiska osoby startującej.

Posiadacze kart „Dąbrowska Rodzinka.pl”, „Dąbrowska Rodzinka.pl Plus” oraz „Karta Seniora” proszeni są o podanie informacji o posiadaniu karty.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 1. Osoby powyżej 70 roku życia zwolnione są z opłaty startowej.
 2. Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu, numer startowy, napoje, posiłek, pamiątkowy medal po ukończonym biegu oraz dwa worki opisane zgodnie  z numerem startowym. Do jednego worka zawodnik składa rzeczy osobiste  w depozycie znajdującym się w hali „Centrum”. Do drugiego worka zawodnik składa rzeczy osobiste na starcie (po rozgrzewce) i oddaje go do oznaczonego autobusu             „DEPOZYT”, który ustawiony będzie przy linii startu. Rzeczy osobiste ze startu zostaną przewiezione do hali „Centrum”, gdzie zawodnicy będą odbierać je z depozytu po okazaniu numeru startowego. Depozyt i Biuro Zawodów w hali „Centrum” umiejscowione będą w tym samym miejscu. Zgubienie przez zawodnika numeru startowego zwalnia organizatora z odpowiedzialności za przechowywane rzeczy.
 3. Dla uczestników zostanie przygotowany „pakiet komercyjny” (zawartość pakietu podamy w późniejszym terminie).
 4. Pakiety startowe nieodebrane w biurze zawodów nie będą wysyłane ani wydawane   w późniejszym terminie.
 5. Istnieje możliwość odebrania pakietu startowego bez chipa za innego zawodnika po przedłożeniu upoważnienia w Biurze Zawodów (wzór upoważnienia w Załączniku do niniejszego Regulaminu). Chip zostanie wydany zawodnikowi, który osobiście podpisze kartę zgłoszeniową podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.

VI. KLASYFIKACJE

 

 1. Prowadzona będzie klasyfikacja:

– generalna mężczyzn,

– generalna kobiet,

– kategoria „Dąbrowiaków” (wg. dokumentu tożsamości),

– kategoria „Dąbrowianek” (wg. dokumentu tożsamości),

– w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 

KOBIETY: MĘŻCZYŹNI:
K – 20: 18 – 29 lat M – 20: 18 – 29 lat
K – 30: 30 – 39 lat M – 30: 30 – 39 lat
K – 40: 40 – 49 lat M – 40: 40 – 49 lat
K – 50: 50 – 59 lat M – 50: 50 – 59 lat
K – 60 : 60 lat i starsze M – 60: 60 – 69 lat
  M – 70 : 70 lat i starsi

2. Kategoria wiekowa zostaje utworzona w przypadku sklasyfikowania co najmniej trzech zawodników, w przeciwnym razie zawodnicy zostaną przyłączeni do młodszej kategorii.
3. W kategorii „Dąbrowiaków” i „Dąbrowianek” klasyfikowane będą osoby posiadające dowód osobisty wydany przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

 

VII. NAGRODY

 

 1. W klasyfikacji generalnej miejsca I-III: puchary, nagrody rzeczowe.
 2. W kategoriach wiekowych oraz „Dąbrowiaków” i „Dąbrowianek” miejsca I-III: statuetki, nagrody rzeczowe.
 3. Nagrody otrzymają również:

– najstarsza uczestniczka,

– najstarszy uczestnik,

4. Protesty dotyczące wyników przyjmowane są do 15 minut po zamieszczeniu wyników na tablicy ogłoszeń w dniu imprezy tj. 14.04.2019r. na parkiecie głównym przy Biurze Zawodów w Hali ,,Centrum”.
5. Nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej nie będą nagradzani w kategorii wiekowej.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników XII PÓŁMARATONU DĄBROWSKIEGO będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej: ODO, w celu:

Przeprowadzenia XII PÓŁMARATONU DĄBROWSKIEGO:

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Decyzje lekarza dotyczące kontynuowania marszu przez zawodnika są ostateczne  i nieodwołalne.
 3. Wszyscy uczestnicy nordic walking są ubezpieczeni przez Organizatora.
 4. Istnieje możliwość noclegu w hali „Centrum” (recepcja czynna całą dobę), pod warunkiem posiadania własnego materaca i śpiwora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się  poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 6. Komunikat z wynikami końcowymi zawodników dostępny będzie na stronach internetowych www.maratonypolskie.pl oraz www.csir.pl.
 7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego.

 

 

  

REGULAMIN

 KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ

W RAMACH XII PÓŁMARATONU DĄBROWSKIEGO

 

 1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby, stowarzyszenia, firmy, instytucje oraz grupy zawodników startujących pod wspólną nazwą.
 2. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym przynajmniej jednego zawodnika płci przeciwnej. Organizator nie określa górnej ilości członków drużyny.
 3. Zawodników obowiązuje regulamin XII Półmaratonu Dąbrowskiego. Zawodnik/Zawodniczka może reprezentować tylko jedną drużynę.
 4. Osobą odpowiedzialną za drużynę jest jej kapitan, który:

– zgłasza grupę biegaczy do klasyfikacji drużynowej,

– występuje w imieniu drużyny,

– jest odpowiedzialny za kontakt z organizatorami biegu.

 1. Kapitan zgłasza drużynę wysyłając jej pełny skład (imiona, nazwiska oraz datę urodzenia) na adres sport@csir.pl na załączonym formularzu ( Załącznik do niniejszego Regulaminu). Zgłoszenia drużyn można nadsyłać do 05 kwietnia 2019 roku. Po 05 kwietnia jakiekolwiek zmiany w składach drużyn ani nowe zgłoszenia nie są możliwe. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie csir.pl.
 2. Za wynik końcowy uznaje się sumę czterech najlepszych czasów brutto, w tym jednego zawodnika płci przeciwnej. Wygrywa drużyna z najlepszym łącznym czasem. W przypadku, kiedy bieg ukończy mniej niż 4 członków drużyny nie będzie ona klasyfikowana.
 3. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa – wyższe miejsce), a następnie czas najlepszego zawodnika z każdej drużyny.
 4. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej.
 5. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.
 6. Protesty dotyczące wyników przyjmowane są do 15 minut po zamieszczeniu wyników na tablicy ogłoszeń w dniu imprezy tj. 14.04.2019r. na parkiecie przy Biurze Zawodów w Hali ,,Centrum”.

 

 1. Ochrona Danych Osobowych:
 1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ W RAMACH XII PÓŁMARATONU DĄBROWSKIEGO będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami,                       w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej: ODO, w celu:

przeprowadzenia KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ W RAMACH XII PÓŁMARATONU DĄBROWSKIEGO, w zakresie:

statystycznym Organizatora.

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz żądania ich poprawienia.
 2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej ul. M. Konopnickiej 29; 41-300 Dąbrowa Górnicza.
 3. Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Półmaratonu.
 5. Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji XII PÓŁMARATONU, zapewnią przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

 

Przekazanie pakietu

Odbiór pakietu

Zgłoszenie drużyny

 

 

 

 

200-125 Exam, 300-075 Pdf, 210-260 Questions, 300-115 PDF, 300-101 Answers, 100-105 Exam, 400-101 Pdf, 210-065 Questions, 210-060 PDF, 300-320 Answers, 300-070 Exam, 200-310 Exam, AWS-SYSOPS Pdf, 300-135 Questions, 200-105 PDF, 300-206 Answers, 810-403 Exam, 300-208 Pdf, 400-051 Questions, CISSP PDF, PMP Answers, 70-532 Exam, 70-534 Exam, 70-533 Pdf, SY0-401 Questions, Test Questions Certification Pdf, Test Answers Study Guide Exam Questions,