Administratorem danych osobowych jest CENTRUM SPORTU I REKREACJIW DĄBROWIE GÓRNICZEJ;
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA; UL. KONOPNICKIEJ 29 reprezentowane przez Dyrektora
Inspektorem ochrony danych w CENTRUM SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
jest Łukasz Bożek, iod@csir.pl, 32 261 20 10 wew. 125

CELE W JAKICH CSIR PRZETWARZA DANE OSOBOWE

I. W przypadku zawarcia przez Panią/Pana umowy CSiR przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1. wykonywania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem, a CSIR
2. ewidencji księgowo – podatkowej
3. dochodzenia i obrony roszczeń
4. archiwizacji dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

II. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe pozyskano z rejestru publicznego
CSiR przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1. wykonywania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem, a CSIR
2. ewidencji księgowo – podatkowej
3. dochodzenia i obrony roszczeń
4. archiwizacji dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

NA PODSTAWIE:

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest:

– art.6 ust.1 lit.b RODO – realizacja umowy zawartej z CSiR
– art.6 ust.1 lit.c RODO – ewidencja księgowo – podatkowa, archiwizacja dokumentacji

III. W przypadku gdy korzysta Pan/i z infrastruktury sportowej obiektów
CSiR przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1.wykonywania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem, a CSIR
2.ewidencji księgowo – podatkowej
3.dochodzenia i obrony roszczeń
4.archiwizacji dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

NA PODSTAWIE:

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest:

– art.6 ust.1 lit.b RODO – realizacja umowy zawartej z CSiR
– art.6 ust.1 lit.c RODO – ewidencja księgowo – podatkowa, archiwizacja dokumentacji

IV. W przypadku gdy jest Pan/Pani uczestnikiem imprezy sportowej
CSiR przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1. Rejestracji uczestników.
2. Wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych
wraz z osiągniętymi wynikami publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców
przez spikera podczas trwania turnieju oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach.
3. Prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, płeć, wizerunek, na stronie internetowej CSiR
lub innego podmiotu, wybranego przez CSIR bez ograniczenia czasowego).
4. Przyznania i wydania nagród.
5. Informacyjnym, marketingowym i promocyjnym CSIR.
6. Statystycznym i archiwizacyjnym CSIR.

NA PODSTAWIE:
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest:

– art.6 ust.1 lit.b RODO – realizacja umowy zawartej z CSiR
– art.6 ust.1 lit.c RODO – archiwizacja dokumentacji
– art.6 ust.1 lit.a RODO – wykorzystanie wizerunku, marketing, promocja

OKRES PRZECHOWYWANIA

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały
zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

UDOSTĘPNIANIE

CSiR może udostępnić Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1.Radcy prawnemu świadczącemu na rzecz CSIR usługi prawne.
2.Podmiotowi świadczącemu na rzecz CSIR usługi związane ze wsparciem technicznym w zakresie serwisu
oprogramowania i sprzętu informatycznego.
3.Operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez
te podmioty usług na rzecz CSIR.
4.Podmiotom, z którymi CSIR zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

PRAWA DO DANYCH OSOBOWYCH

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ma prawo do przenoszenia danych.
Dostęp do danych jest możliwy:
1. drogą e-mail na adres: iod@csir.pl
2. bezpośrednio w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji
Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie
co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.