Regulamin Offroad Pogoria Duathlon

I. Cel zawodów:

 1. Popularyzacja kolarstwa i biegania.
 2. Promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, wypoczynku i rekreacji.
 3. Integracja miłośników jazdy na rowerze oraz biegania.
 4. Promocja Dąbrowy Górniczej i jej terenów zielonych.

 II. Organizatorzy:

 1. Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
 2. Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa
 3. Wydział Kultury i Sportu UM Dąbrowa Górnicza

III. Termin i miejsce imprezy:

 1. Zawody odbędą się 15.09.2018 roku
 2. Biuro zawodów będzie znajdowało się na terenie ośrodka Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III w Dąbrowie Górniczej przy ul. Malinowe Górki.
 3. Biuro zawodów czynne od godziny 8:00 do godziny 11:15.
 4. Impreza towarzysząca dla dzieci – KIDS Duathlon – zasady będą określone osobnym komunikatem oraz regulaminem.

IV. Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem może być osoba, która:
  -dokona zgłoszenia drogą elektroniczną do dnia 15.08.2018 na stronie http://www.aktywnadabrowa.pl. Po tym terminie będzie możliwa rejestracja tylko w biurze zawodów o ile nie zostanie osiągnięty limit 150 uczestników,
  – dokona opłaty startowej na konto organizatora w wyznaczonych poniżej terminach. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.
 2. Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje warunki i zasady uczestnictwa w zawodach określone w niniejszym regulaminie.
 3. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie w trakcie trwania zawodów.
 6. Uczestnikom nie przysługuje prawo dochodzenia dochodzenia odszkodowania od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 7. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu zawodów.
 8. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów przeprowadzenia Offroad Pogoria Duathlon  oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa, Centrum Sportu i Rekreacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.(Dz.U. 2016, poz. 922, z późn.zm.)

V. Opłaty startowe:

 1. Opłata startowa Offroad Pogoria Duathlon 2018 wynosi:

Opłaty startowe dla sztafety:

– o terminie wpłat decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora,
– rejestracja przy braku dokonania płatności nie zapewnia przyznania numeru startowego,
– w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (przekroczenie terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem wpłat określonym w regulaminie,
– raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłatę startową można przenieść na innego zawodnika do 15.07.2018. Po tym terminie nie będzie takiej możliwości.

Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa  ul. Morcinka 16/91 41-303 Dąbrowa Górnicza Bank BGŻ  16 2030 0045 1110 0000 0394 7620

Tytuł przelewu: „Offroad Pogoria Duathlon 2018 – imię, nazwisko”

VI. Program zawodów:

 08:00 – 11:15 – zapisy, odbiór pakietów startowych

10:00 – otwarcie strefy zmian Duathlonu

11:45 – otwarcie sektora startowego Duathlonu

12:00  start Offroad Pogoria Duathlonu oraz Sztafety

15:30 – rozpoczęcie dekoracji zwycięzców

16:00 zakończenie zawodów

Program imprezy może ulec zmianie, o czym organizator powiadomi uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie harmonogramu imprezy wynikających ze specyfiki zawodów sportowych.

VII. Dystans

 1. Offroad Pogoria Duathlon będzie rozgrywany na następujących dystansach i w kolejności:
  – bieg – ok. 8,5 km
  – rower – ok. 32 km
  – bieg – ok. 4 km

 VIII. Trasa    

 1. Zawody przeprowadzane są po wyznaczonych trasach.
 2. Trasa biegowa i rowerowa będą oznaczone za pomocą tabliczek kierunkowych i taśm foliowych, jest to trasa biegnąca ścieżkami leśnymi, piaszczystymi, miejscami asfaltowymi o profilu urozmaiconym.
 3. Mapa trasy będzie udostępniona w biurze zawodów oraz na stronie internetowej zawodów.
 4. Zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania trasy zawodów mogącego dezorientować zawodników i narażać ich na ryzyko zejścia z trasy zawodów i utraty zdrowia.
 5. Trasa zawodów zabezpieczona będzie przez służbę porządkową organizatora
  oraz ratowników medycznych. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikom zawodów, będzie ona udzielona niezwłocznie przez ratowników medycznych z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego
 6. Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów i uczestników zawodów.
 7. Offroad Pogoria Duathlon będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym w miejscach przecinającym trasę zawodów. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią pokonywanie takich odcinków. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z winy zawodnika

 IX. Informacje techniczne:

 1. Organizator ustala limit 150 zawodników.
 2. Zawodnik bez kasku zostanie zdyskwalifikowany.
 3. Obowiązują tzw. rowery górskie/MTB
 4. Zawodnicy nie mogą jechać na rowerze w strefie zmian. Na rower możemy wsiąść po opuszczeniu strefy zmian, z roweru zsiadamy przed strefą zmian.
 5. Kask musi być zapięty/odpięty w strefie zmian.
 6. Zabrania się korzystania z wsparcia zewnętrznego w trakcie zawodów.
 7. Zawodnicy muszą umieścić numer startowy w widocznym dla sędziów miejscu na koszulce oraz pod kierownicą.
 8. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
 9. Na trasie zawodów będzie znajdował się punkt żywieniowy przed strefą zmian.
 10. Uczestnicy imprezy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zasad związanych z ochroną przyrody, ekologią, porządkiem publicznym.
 11. Pomiar czasu będzie prowadzony metodą elektroniczną, chip musi być zamontowany w taki sposób, aby nie był zasłonięty i aby była możliwość dokonania jego odczytu.
 12. Dla zawodników będzie udostępniony depozyt, zawodnicy otrzymają worki na depozyt – jednocześnie informujemy, że organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione
  w depozycie (pieniądze, kosztowności, dokumenty itd.).
 13. Strefa zmian z miejscem na rower będzie oznaczona takim samym numerem jak numer startowy.

 

X. SZTAFETY: 

 1. W sztafecie mogą startować zespoły dwu osobowe. Klasyfikacja będzie prowadzona w sztafecie open oraz mieszanej. Każdy zawodnik sztafety musi wystartować przynajmniej w jednej z konkurencji (może to być: jeden bieg, bieg/ rower, rower/ bieg lub bieg kończący konkurencję).
 2. Klasyfikacja w sztafetach będzie prowadzona jeżeli wystartują przynajmniej 4 zespoły. W takiej sytuacji będzie prowadzona jedynie klasyfikacja open.

XI. Klasyfikacje i kategorie wiekowe:

 1. Klasyfikacja OPEN będzie prowadzona dla kobiet i mężczyzn dla miejsc I-III.
 2. Kategorie wiekowe:
  – Kategoria K1/M1 – od 18 do 29 lat
  – Kategoria K2/M2 – od 30 do 39 lat
  – Kategoria K3/M3 – od 40 do 49 lat
  – Kategoria K4/M4 – od 50 lat
 3. Klasyfikacja Open sztafet miejsca I-III sztafety mieszanej.

XII. Nagrody:

 1. W każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone trofea sportowe i nagrody rzeczowe od sponsorów imprezy.
 2. Dla zwycięzców w kategorii OPEN przewidziane są nagrody finansowe.
 3. Nagrody nie dublują się.
 4. Nagrody rzeczowe, trofea zawodnik odbiera trakcie dekoracji w dniu zawodów.
 5. Niestawienie się zawodnika na dekoracji oznacza przepadek trofeum i nagród.

XIII. Limity czasowe i kary:

 1. Obowiązują następujące limity czasowe na kolejnych odcinkach zawodów:
  – bieg 8,5 km – limit – 1:00 h
  – rower 30 km – limit – 3 h 
 2. Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może nałożyć na uczestników następujące kary:
  – upomnienie
  – kara czasowa
  – dyskwalifikacja

 XIV. Uwagi: 

Protesty odnośnie przebiegu zawodów oraz wyników należy składać w czasie trwania zawodów w formie pisemnej do Sędziego Głównego zawodów w czasie 30 minut od ukończenia konkurencji, po uiszczeniu opłaty w kwocie 200 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu, w przypadku odrzucenia protestu kwota ta przepada na rzecz Organizatora. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i nie podlega ponownej weryfikacji.

XV. Informacje dodatkowe: 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w strefie zmian. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 3. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach, czy biegnąc po trasie duathlonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych okoliczności uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 5. Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
 6. Organizator oraz Sponsor jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących zawody i wydarzeniach im towarzyszących (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
 7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na płycie CD, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/ lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników Offroad Pogoria Duathlon będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej: ODO, w celu:

Przeprowadzenia Offroad Pogoria Duathlon:

• rejestracji uczestników oraz ustalenia wysokości opłaty startowej i ew. zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia lub przyznania zniżki, • wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,

• prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora),

• prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu),

• przyznania i wydania nagród,

• rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w razie otrzymania nagrody,

• informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora,

• statystycznym Organizatora.

2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz żądania ich poprawienia.

3. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa ul. Morcinka 16/91 Dąbrowa Górnicza.

4. Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Offroad Pogoria Duathlon

6. Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji Offroad Pogoria Duathlon zapewnią przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

 

 

Regulamin
KIDS DUATHLON Dąbrowa Górnicza
w ramach  Offroad Pogoria Duathlon

I. Cel zawodów:

 1. Upowszechnienie duathlonu wśród dzieci jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci.
 3. Promocja miasta.
 4. Integracja dzieci poprzez sport.

II. Organizatorzy:

 1. Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.
 2. SRS Aktywna Dąbrowa.
 3. Zespół Szkół Sportowych Im. Polskich Olimpijczyków – Partner.

 

III. Termin i miejsce:

 1. KIDS Duathlon odbędzie się w dniu 15 września 2018 r. o godzinie 10:00.
 2. Start, meta i Biuro Zawodów zlokalizowane będą na parkingu przy ośrodku Centrum Sportów Letnich i Wodnych przy zbiorniku Pogoria III.

IV. Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami mogą być dzieci do rocznika 2006.
 2. Wszyscy zawodnicy startujący w Kids Duathlon muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 3. Prawny opiekun dziecka musi złożyć podpis na liście startowej w biurze zawodów,
  który jest równoznaczny z:
  – zaakceptowaniem warunków regulaminu wyścigu,
  – wyrażeniem zgody na udział dziecka w zawodach,
  – wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku dziecka w materiałach wykorzystywanych przez Centrum Sportu i Rekreacji,
  – informacją o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w wyścigu.
 1. Każdy uczestnik podczas wyścigu musi posiadać zapięty kask na głowie, dodatkowo wskazane są ochraniacze.
 2. W razie konieczności udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej podczas trwania zawodów, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu należy traktować jako ostateczne i niezmienne.
 3. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów, potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy Kids Duathlon. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów i materiałów promocyjnych Organizatora.

V. Program zawodów:

 1. Start godz. 10:00.
 2. Każda kolejna grupa dzieci startuje po sobie.
 3. Podział dzieci na grupy zależy od ilości zgłoszonych uczestników.
  – Dzieci na rowerkach biegowych – ok. 100 m (ok. 50 m rower i ok. 50 m bieg) – trasa czerwona
  – Dzieci na rowerkach z podpórkami – ok. 200 m (ok.100 m rower i ok. 100 m bieg) – trasa niebieska
  – Dzieci na rowerkach z dwoma kołami rocznik 2010 i młodsze – ok. 200 m (ok. 100 m rower i ok. 100 m bieg) – trasa niebieska
  – Dziewczynki i chłopcy rocznik 2009 i 2008 – ok. 400 m (ok. 200 m rower i ok. 200 m bieg) – trasa czarna
  – Dziewczynki i chłopcy rocznik 2007 i 2006 – ok. 600 m (ok. 300 m rower i ok. 300 m bieg) – trasa zielona
 1. Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu ostatniego wyścigu.

VI. Zgłoszenia i zapisy:

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 15 września 2018 r. w godz. 9:00 – 9:50 w Biurze Zawodów znajdującym się na parkingu przy ośrodku Centrum Sportów Letnich i Wodnych przy zbiorniku Pogoria III

 

VII. Klasyfikacje i nagrody :

 1. Wszyscy uczestnicy startujący na rowerkach biegowych, rowerkach z podpórkami
  i rowerach na dwóch kółkach rocznik 2010 i młodsze otrzymują upominki za udział.
  Nie przyznawane są w tych kategoriach nagrody za miejsca.
 2. Dzieci od rocznika 2009 i starsze otrzymują nagrody za zajęcie I-III miejsca w swoich kategoriach wiekowych.
 3. Każdy zawodnik, który ukończy KIDS Duathlon otrzyma okolicznościowy medal.
 4. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Nagrody nie podlegają wymianie.

VIII. Ochrona Danych Osobowych

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)„ Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
informuję, że :
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez Dyrektora.
2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górnicze powołano Inspektora Ochrony Danych w przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 32 – 261 20 10 wew. 125.
3. Dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, wiek, wizerunek przetwarzane są w celu: udziału w imprezie, informacyjnym i statystycznym; w zakresie wizerunku w trakcie uczestnictwa przetwarzane są w celu marketingowym i promocyjnym Organizatora, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www oraz na portalach społecznościowych należących do CSiR, na podstawie zgody na przetwarzanie udzielonej przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem Danych, w zakresie jego bieżącej działalności, które w ramach wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp,
5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Uczestnik/opiekun prawny posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. W powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2.
7. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Uczestnik / opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
9. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w imprezie. W przypadku nie podania danych udział w imprezie jest niemożliwy.

IX. Uwagi końcowe 

1. Organizator zastrzega prawo do odwołania zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów.
2. Na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników obowiązek posiadania założonego kasku rowerowego, a dodatkowo wskazane są ochraniacze.
3. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu i startu pozostałych zawodników.
4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
5. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
7. Rodzic/opiekun zgłaszając dziecko do zawodów oświadcza, że stan roweru na którym uczestnik będzie rywalizował jest dobry i z technicznego punktu widzenia nie jest zagrożeniem dla samego startującego jak i pozostałych dzieci.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione
bez nadzoru na terenie zawodów.
9. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń
i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę
i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
10. Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

KIDS DUATHLON

Kategoria: …………………………………………………………………
Oświadczam, że:
a) akceptuje warunki regulaminu zawodów,
b) wyrażam zgodę na udział dziecka w zawodach,
c) wyrażam zgodę na udostępnienie wizerunku dziecka w materiałach informacyjnych
i promocyjnych wykorzystywanych przez Centrum Sportu i Rekreacji oraz Partnerów Kids Duathlon
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie zawodów,
e) zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych,
f) informuję, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w biegu.
Podpis prawnego opiekuna dziecka na poniższym zgłoszeniu jest równoznaczny
z zapoznaniem się oraz akceptacją w/w punktów.

 

 

Numer startowy
Imię i Nazwisko Telefon opiekuna* Podpis prawnego opiekuna
UWAGI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

* numer telefonu został podany dobrowolnie i zostanie wykorzystany tylko w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dziecka