W związku ze śmiercią Jana Olszewskiego – premiera w latach 1991-1992 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzej Duda skierował do kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów rozporządzenie w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Żałoba będzie obowiązywać od pólnocy, 15 lutego br. do soboty, 16 lutego br. do godziny 19.00.

Na podstawie art. 37 ust. z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,  Prezes Rady Ministrów może z powodu żałoby narodowej zarządzić, na czas jej trwania, zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.

Jeżeli  Prezes Rady Ministrów zarządzi na czas trwania żałoby narodowej zawieszenie imprez artystycznych i rozrywkowych, należy obligatoryjnie zastosować się do tego zarządzenia jak do powszechnie obowiązującego przepisu prawa.

Jeżeli  Prezes Rady Ministrów nie skorzysta ze swojej prerogatywy i nie zarządzi na czas trwania żałoby narodowej zawieszenia imprez artystycznych i rozrywkowych, decyzja o odwołaniu imprezy zależy wyłącznie od woli organizatora imprezy.

W tym miejscu należy podkreślić, iż Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej nie jest organizatorem imprezy, która została zaplanowana na dzień 15.02.2019 r. na godz. 20:00 w obiekcie Hala Widowiskowo – Sportowa „Centrum”. CSiR jest jedynie podmiotem udostępniającym obiekt organizatorowi imprezy na podstawie umowy najmu.