Komunikat ws. nieprawidłowości w organizacji kąpieliska przy plaży Pogorii III

Za nami pierwszy weekend funkcjonowania kąpieliska nad Pogorią III. Kontrola kąpieliska przeprowadzona przez pracowników CSiR wykazała jednak, że podmiot odpowiedzialny za jego organizację nie oznakował kąpieliska w należyty sposób, nie posiadał odpowiedniego sprzętu i wyposażenia w ilości określonej obowiązującymi przepisami, a także w nienależyty sposób zorganizował służby ratownicze na terenie kąpieliska.

Ustalenia z kontroli zostały niezwłocznie przekazane wykonawcy, który został wezwany do uzupełnienia wykazanych braków i realizacji usługi w sposób zgodny z treścią zawartej umowy, opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wskazanymi w treści zawartej umowy.

W przypadku niewyeliminowania wykazanych nieprawidłowości Zamawiający na podstawie zapisów zawartej Umowy ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z winy Wykonawcy w terminie natychmiastowym oraz żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia za wykonanie całego zadania.